1 Comment
  1. Thanh Trúc Nguyễn says

    Bạn ơi, bạn dùng khổ A4 dày bao nhiêu mic vậy

Leave A Reply

Your email address will not be published.