2 Comments
  1. Anh kiet Vo says

    Muốn có một mùa bội thu cho ra trái ngọt.thì đầu tiên ta phải chọn giống tốt rồi giun trồng chăm sóc bón phân phun xịt…BĐ thì cũng vậy.

  2. Phạm Bon Bon says

    Đố ai chỉnh được cái cổ ông Nguyễn Xuân Phúc thẳng được

Leave A Reply

Your email address will not be published.